בסיעתא דשמיא

Writing

  • Poetry

IS IT CAN BE ROTHKOTIEM NAO!?!1!11one!!!?

credit: based on the original Rothko Tiem Nao! by Emma Chammah

בסיעתא דארעא